Sākums > Sabiedriskās kārtības noteikumi

Sabiedriskās kārtības noteikumi

CĒSU PILS KOMPLEKSĀ*

Cēsīs

APSTIPRINĀTS

ar pašvaldības aģentūras

„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”

direktores p.i. 23.02.2021. rīkojumu Nr.

23.02.2021. Nr. 1

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šo noteikumu mērķis ir informēt apmeklētājus par nosacījumiem, kas jāievēro, apmeklējot Cēsu pils kompleksu, lai nodrošinātu cilvēku un viņu īpašuma drošību, vēsturiskās vietas saglabāšanu, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu.

2. Cēsu pils kompleksa personāls ir tiesīgs apmeklētājiem sniegt informāciju un palīdzēt problēmu gadījumā, kā arī aizrādīt vai izsaukt apsardzi, policijas darbiniekus.

II. Muzeja pieejamība

3. Cēsu pils komplekss pieejams tikai tā noteiktajā darba laikā ar ieejas biļetēm, kas jāsaglabā līdz apmeklējuma beigām, kā arī pēc pieprasījuma jāuzrāda muzeja personālam.

4. Vienīgi ar pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma Centrs” rakstisku piekrišanu Cēsu pils kompleksā atļauta:

4.1. Tirdzniecība;

4.2. Filmēšana un fotografēšana komerciālos nolūkos;

4.3. Izklaides pasākumu rīkošana.

5. Ja apmeklētājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, Cēsu pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma Centrs” darbinieki ir tiesīgi to neielaist Cēsu pils kompleksā vai arī izraidīt no tā.

6. Ieeja Cēsu pils kompleksā tiek pārtraukta 45 minūtes pirms darba laika beigām. Nepieciešamības gadījumā darbinieki atgādina apmeklētājiem par pils kompleksa darba laika beigām un aicina atstāt teritoriju.

7. Cēsu pils komplekss var tikt slēgts apskatei pilnīgi vai daļēji:

7.1. Tehnisku iemeslu dēļ;

7.2. Privātu vai publisku pasākumu laikā;

7.3. Ārkārtas situācijas laikā;

7.4. Muzeja ekspozīcijas vai izstādes maiņas periodā.

8. Bērniem līdz 14 gadu vecumam Cēsu pils kompleksa apmeklējums tikai pieaugušo uzraudzībā.

9. Lai pasargātu muzeja un Izstāžu nama grīdas segumus, mitrā laikā virs āra apaviem jāvelk vienreizlietojamās čības, kas tiek nodrošinātas pie ieejas.

10. Cēsu pils kompleksa teritorijas īslaicīgo nomnieku un viņu pasākumu apmeklētāju uzturēšanās muzeja telpās tiek noteikta un pamatota rakstiskā nomas līgumā.

III. Vispārējie noteikumi apmeklētāju rīcībai

11. Cēsu pils kompleksa teritorijā apmeklētājiem aizliegts:

11.1. Atrasties norobežotajās pils kompleksa daļās, kā arī vietās, kur novietotas speciālas aizlieguma zīmes;

11.2. Kāpt uz viduslaiku pils mūriem, tos bojāt, veikt uzrakstus;

11.3. Postīt eksponātus, inventāru, interjeru, dabu, piegružot teritoriju;

11.4. Skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt citus apmeklētājus vai darbiniekus;

11.5. Atstāt bērnus bez uzraudzības;

11.6. Ierasties alkohola reibumā, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, izņemot atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas;

11.7. Smēķēt;

11.8. Izmantot bezpilota kameras (piemēram, dronus un airdogus), ja tas nav saskaņots ar darbiniekiem pils apmeklētāju centrā;

11.9. Lietot pārtikas produktus un dzērienus muzeja un Izstāžu nama telpās;

11.10. Aizskart ar rokām eksponātus, ja nav īpašas norādes, ka tas kādā no ekspozīcijām vai izstādēm ir atļauts;

11.11. Sēdēt, atspiesties, novietot priekšmetus uz vēsturiskajiem krēsliem, galdiem u.c. priekšmetiem un tos pārvietot;

11.12. Patvaļīgi atvērt logus un durvis;

11.13. Bez iemesla aizskart ugunsdzēsības vai drošības trauksmes ierīces;

11.14. Ienest mitrus lietussargus muzejā un Izstāžu namā.

12. Grupu apmeklējumi

12.1. Grupu apmeklējumi notiek grupas vadītāja pavadībā, grupas vadītājs uzņemas atbildību par šo noteikumu ievērošanu;

12.2. Skolēnu grupām uz katriem 10 skolēniem jānodrošina vismaz vienas pieaugušas personas pavadība;

12.3. Aizliegt skolēnu grupas atstāt bez uzraudzības, iesaiste pils kompleksa piedāvātajās aktivitātēs tikai pavadošo personu pavadībā;

12.4. Ekskursijas laikā grupas vadītājam aizliegts izmantot skaņu pastiprinošas ierīces.

12.5. Cēsu viduslaiku pilsdrupu Dienvidu un Rietumu torņa apmeklējuma laikā grupas vadītājs ir atbildīgs par to, lai grupa neradītu apmeklētāju plūsmas sastrēgumus.

13. Sabiedriskā drošība

13.1. Par jebkuru negadījumu (zādzību, miesas bojājumu nodarīšanu, nelaimes gadījumu vai dažāda veida draudiem muzeja telpās) nekavējoties jāpaziņo darbiniekiem apmeklētāju centrā vai jebkuram Cēsu pils kompleksa darbiniekam;

13.2. Informācija par pazaudētiem un atrastiem priekšmetiem pieejama apmeklētāju centrā, nozaudētie priekšmeti tiek glabāti 3 mēnešus;

13.3. Trauksmes paziņojuma gadījumā apmeklētājiem, saglabājot mieru, nekavējoties jāveic evakuācija atbilstoši evakuācijas plānam un muzeja darbinieku norādēm.

IV. Atbildība par noteikumu neievērošanu

14. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām personām un juridiskām personām, kas atrodas Cēsu pils kompleksā.

15. Personas, kuras pārkāpj šos noteikumus, ir saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 22 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.

16. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā pārkāpējs pats uzņemas atbildību par savu drošību.

17. Cēsu pils komplekss neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jebkādu iemeslu dēļ nodarīts apmeklētāju personīgajām mantām.

18. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, pārkāpuma novēršanas un pārkāpuma rezultāta nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.

19. Apmeklētāju grupām atbildību par noteikumu ievērošanu uzņemas grupas vadītājs.

20. Kontroli par šo noteikumu izpildi ir tiesīgi veikt:

20.1. Cēsu pils kompleksa darbinieki;

20.2. Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma Centrs” darbinieki;

20.3. Apsardzes darbinieki;

20.4. Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki;

20.5. Valsts policijas darbinieki.

*Cēsu pils komplekss – Cēsu Vēstures un mākslas muzejs un Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrs Pils laukums 9, Cēsis; Cēsu viduslaiku pilsdrupas Pils laukums 11, Cēsis; Cēsu Izstāžu nams Pils laukums 3, Cēsis.

 

 

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions